Ἀναρτήσεις τοῦ 2020 ἀπό τά πατερικά:
Ἡ συνομιλία για τά  ἔσχατα (14/02/20).
Μ. Βασιλείου, Περὶ ἑρπετῶν (09/01/20).
Κάθε ναὸς εἶναι κομμάτι τοῦ ... (08/01/20).